Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Dieet-Balans dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Legitimatie gegevens

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Dieet-Balans heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een gecertificeerde ICT-hosting-organisatie voor veilig beheer en opslag van uw gegevens. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Dieet-Balans een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Dieet-Balans blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook doet Diëtistenpraktijk Dieet-Balans mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Mocht u hier desondanks bezwaar tegen hebben dan kunt u dat bij ons aangeven en dat wordt u bezwaar geregistreerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming. 

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dieet-balans.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via: 036-8443872 of info@dieet-balans.nl

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Dieet-Balans kunt u contact opnemen via:

 

T: 036-8443872

M: info@dieet-balans.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.