Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

 

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
> Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
>Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert
>Dieet: voeding op medische indicatie.
>Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
>Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
2.De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (contacttijd, de tijd waarbij de patiënt zelf aanwezig is) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (individueel dieetvoorschrift).
6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3  behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de patiënt een deel of de gehele rekening vergoedt.
8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
9. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
10. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 

Betalingsvoorwaarden Diëtist

1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt.Medicas B.V.
Betalingsvoorwaarden
Medicas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en
behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die
werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn
voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des
onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij
minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des
onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de
wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de
behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor
de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in
rekening te brengen.
4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden
genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de
declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties
welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling
genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand
aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de
declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande
schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van
maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt
zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente
over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt
1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van
de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever
consument is, worden incassokosten in rekening gebracht worden volgens de onderstaande
tarieven (excl. BTW):
– Minimumtarief € 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
7. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.