Disclaimer en Algemene voorwaarden

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Diëtistenpraktijk Dieet-Balans. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vormgegeven. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde zonder enige kennisgeving vooraf en met onmiddelijke ingang door Diëtistenpraktijk Dieet-Balans worden aangebracht.

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie die op deze website wordt aangeboden. Dat geldt ook voor de content van het instagram- en twitteraccount van de praktijk.


Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk Dieet-Balans 2023


1.
Definities

1. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

2. Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

3. Dieetadvisering: voorlichting over voeding en eetgewoonten met medisch doel om een bijdrage te leveren aan het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten.

4. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

5. Arts: huisarts, specialist of tandarts door wie cliënt/patiënt eventueel naar de diëtist is verwezen

6. Opdrachtgever: cliënt/patiënt of diens natuurlijke of rechtspersoon dan wel wettelijke vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de dienst van de diëtist

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Dieet-Balans en de opdrachtgever inzake advies en/of leveren van goederen en/of diensten.

3. Dieetadvisering

De diëtist is vrij toegankelijk. Het kan echter zo zijn dat een zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vraagt, dit kunt u nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Ook kan het zijn dat de diëtist zelf hier om vraagt.

4. Behandeltijd

Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt/patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd, de tijd waarbij de cliënt/patiënt zelf aanwezig is) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliënt/patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt/patiënt niet aanwezig is (o.a. berekenen van de voeding, analyseren voedingskundige/medische gegevens en/of opstellen individueel dieetvoorschrift).

5. Tarieven

Vanuit de basisverzekering wordt per jaar 3 uur aan dieetadvisering vergoed. Dieetadvisering kan ten koste gaan van het eigen risico. Mogelijk worden vanuit een aanvullende polis extra uren aan dieetadvisering vergoed. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Er zijn geen standaard tarieven voor dieetadvisering vastgesteld. Diëtistenpraktijk Dieet-Balans heeft met zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het verlenen van dieetadvisering, hierin zijn prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen dieetzorg binnen de vergoedingsmogelijkheden. Voedingsadvies wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

6. Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximum aantal gecontracteerde uren per jaar. Dieet- of voedingsadvisering dat niet wordt vergoed wordt rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt/cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

7. Afzegging/verhindering

Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt/patiënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

9. Privacy

Alle gesprekken met de diëtist vallen onder het medisch beroepsgeheim. De praktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens, zie hiervoor ook de privacy verklaring op deze website.

10. Klachten

Indien patiënt/cliënt onverhoopt niet tevreden is met de behandeling van de diëtist dan zal hij/zij eerst contact opnemen met de behandelend diëtist om het geschil op te lossen. Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost dan kan een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

11. Betalingsvoorwaarden

1. De door de diëtist aan een patiënt /cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Zolang de opdrachtgever in verzuim blijft, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

3. De diëtist is in het hierboven in artikel 11.1 en 11.2 genoemde geval gerechtigd onverwijld over te gaan tot incasso van de vordering, dan wel derden daarmee te belasten. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met 10 administratiekosten.

4. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen patiënt/cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist. Ook staan de algemene voorwaarden vermeld op de website.